Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA FARMACEUTÓW I LEKARZY 
PROWADZONEGO PRZEZ OCI SP. Z O.O.

 
§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady kształcenia farmaceutów i lekarzy prowadzonego przez firmę OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, pod numerem KRS: 0000524780, NIP: 701-043-99-71, REGON: 147438805, zwaną dalej "Organizatorem logistycznym".
 2. Kształcenie farmaceutów i lekarzy, zwanych dalej "Uczestnikami" prowadzone przez Organizatora logistycznego odbywa się w formie dwudniowych Kongresów FARMACJA 21, zwanych dalej "Kongresami", na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 3. Program kształcenia, zwany dalej "Programem", realizowany jest poprzez wykłady i sesje podczas Kongresu oraz rozpowszechnianie przez Organizatora logistycznego materiałów ze streszczeń wykładów.
 4. Wymogiem uczestnictwa w Kongresie jest posiadanie przez osobę zainteresowaną prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub lekarza, potwierdzonego odpowiednim numerem. W wyjątkowych sytuacjach, za okazaniem legitymacji studenckiej, uczestnikami Kongresu mogą być również studenci kierunków farmaceutycznych bądź medycznych, doktoranci oraz stażyści.
 5. Warunkiem udziału w Kongresie, jest spełnianie przez osobę zainteresowaną warunku opisanego w punkcie 4 oraz rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Organizatora logistycznego.
 6. Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu: www.farmacja21.pl/rejestracja lub osobiście w czasie trwania Kongresu.
 7. Udział w Kongresie jest płatny.
 8. Płatności za udział w Kongresie można dokonać za pomocą systemu płatności internetowych PayU lub przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Organizatora logistycznego.
 9. Informacje wysokości opłat, dane do przelewu oraz warunki rezygnacji dostępne są na stronie www.farmacja21.pl w zakładce Informacje o opłatach.
 10. Reklamacji dotyczących płatności można dokonać drogą mailową na adres kontakt@farmacja21.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 11. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ceny uczestnictwa, warunków rezygnacji oraz niniejszego Regulaminu.
 12. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym Uczestnik - farmaceuta może otrzymać 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych.
 13. Uczestnicy na zakończenie Kongresu otrzymują pisemne zaświadczenie potwierdzające udział w Kongresie.
§2
Przebieg Kongresu

 1. Uczestnicy Kongresu będący farmaceutami, poza materiałami edukacyjnymi, otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie i przyznanie punktów edukacyjnych.
 2. Organizator logistyczny zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu z przyczyn od siebie niezależnych najpóźniej 14 dni przed terminem Kongresu.
 3. W przypadku odwołania Kongresu, kwota wpłacona przez Uczestnika zostanie zwrócona na jego konto bankowe w ciągu 30 dni od planowanej daty Kongresu.
 
§3
Postanowienia końcowe

 1. Identyfikacja uczestników Kongresu odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości.
 2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w biurze Organizatora logistycznego (ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa) lub na stronie  www.farmacja21.pl w zakładce Regulamin.
 3. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora logistycznego Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, w zakresie niezbędnym do organizacji Kongresu. Uczestnikowi Kongresu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Regulamin kształcenia farmaceutów i lekarzy prowadzonego przez OCI Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: